ਆਂਖੇ ਤੇਰੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਹੈ,ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁਝੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਆਂਖੇ ਤੇਰੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਹੈ,ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁਝੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ - dailypostpunjabi.in