ਆਮਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਹਫਾ

ਆਮਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋਹਫਾ dailypostpunjabi.in