ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਰਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ

ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵਰਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ