ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਟੁੰਬਿਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ

ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਟੁੰਬਿਆ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ