ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਉ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਉ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ