ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਚਲਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੀਤ

ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਚਲਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੀਤ