ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ: Preet Baath

ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ: Preet Baath