ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਤੇ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੇਲ

ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਤੇ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੇਲ