ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਲਈ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਲਈ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ