ਐਲੀ ਨੇ ‘ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵੇ’ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ..ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ !

ਐਲੀ ਨੇ 'ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵੇ' ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ..ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ !