ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਬਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ੱਦੀ ਸਰਦਾਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ…

ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਬਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ੱਦੀ ਸਰਦਾਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੜ