ਖੁੰਦਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ

Children taught how to raise slogans and stage protest