19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ

19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ -dailypostpunjabi.com