6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਫਟੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ, ਹੋਈ ਮੌਤ !

6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਫਟੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ, ਹੋਈ ਮੌਤ !