4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲ-ਮਟੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ…ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਫੈਨ…

4 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਗੋਲ-ਮਟੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ...