ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ…ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ….

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ...ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ....