ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾੜਿਆ ਸਿਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾੜਿਆ ਸਿਰ