ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜਮੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਹੁੜਦੰਗ, ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਖੇ ਫਰਹਾਨ

ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜਮੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਹੁੜਦੰਗ, ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਖੇ ਫਰਹਾਨ