ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਅੱਗੇ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ,