ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ||