ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਭੇਦ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਖੁਲਿਆ ਵੱਡਾ ਭੇਦ