ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ !

ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ