ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਭੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਕੰਨੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, PU ‘ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਭੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਕੰਨੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, PU 'ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ