ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਠੱਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਕ !

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਠੱਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਿਆ