ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸੁਣੋ, ਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁਣੋ

ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸੁਣੋ, ਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁਣੋ