‘ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੁਆਬ, 3 ਦਿਨ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ’

'ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੁਆਬ, 3 ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ'