ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ