ਬਿਸ਼ਪ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ…..

ਬਿਸ਼ਪ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ.....