ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ