ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ

ਨੂਰਾਂ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਨ