ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ

ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ