ਨਸ਼ੇੜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹਿਰ ‘ਚ, ‘ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ’ !

ਨਸ਼ੇੜੀ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ, 'ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ' !