ਧੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪਿਓ

ਧੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਪਿਓ