ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੱਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬ ‘ਚ ਲੰਗਰ…

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੱਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬ ‘ਚ ਲੰਗਰ...