ਦਿਲ ਚੀਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ

ਦਿਲ ਚੀਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ