ਟਕਸਾਲੀ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ

ਟਕਸਾਲੀ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੱਕੜ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ