‘ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਮਰਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੱਬ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂੰਝੇ-ਖੂੰਝੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ’

'ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਮਰਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੱਬ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂੰਝੇ-ਖੂੰਝੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ'