ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ‘ਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ..ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਛਾਈ ਧੂੜ !

ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ 'ਚ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ..ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਮਾਨ