ਜਾਣੋ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ,ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਾਕੇ

ਜਾਣੋ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ,ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਾਕੇ