ਜਾਣੋਂ ਕੋਣ ਸਨ ਗਾਊਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੰਸਾਰ!

ਜਾਣੋਂ ਕੋਣ ਸਨ ਗਾਊਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੰਸਾਰ!