ਚੋਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ !

ਚੋਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ !