ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਢੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਢੰਗ