ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ – ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ