ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ਾਹਾ

ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ਾਹਾ