ਉਂਗਲ ‘ਤੇ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ – ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ

ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ - ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ