ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਸਰਤ, ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਅਜਿਹੀ ਵੀ…

ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਸਰਤ, ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਅਜਿਹੀ ਵੀ...