ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ,,,,

ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ,,,,