ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਏ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਏ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ