ਇੰਨਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਤਿਰ, ਜਾਅਲੀ ਪੈਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ

ਇੰਨਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਤਿਰ, ਜਾਅਲੀ ਪੈਮੇਂਟ