ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ